نکات آزمون نظام مهندسی

نکات آزمون نظارت و اجر: 1- ما حق استفاده از فضای آتریم جهت کاربردهای زیر را نداریم : 1- پلکان  2 – آسانسور  3 – پله برقی  4 – داکت تاسیسات برقی و مکانینکی 5- تهویه هوا 2- ارتفاع ها : 2-1 – ارتفاع طبقه برابر فاصله ایست قائم ، از کف تمام شده آن اطلاعت بیشتر دربارهنکات آزمون نظام مهندسی[…]